ES | EN | CZ | SK

Online poradenstvo

videokonferenciou alebo telefonicky

Vyplnte nasledovný formulár a budeme Vás kontaktovať:

Právne upozornenie a ochrana osobných údajov

PRÁVNE UPOZORNENIE

Webová stránka www.online.mva.legal, ako aj webová stránka www.moreno-vlk.com (ďalej len "Stránka") sú majetkom spoločnosti Moreno Vlk & Asociados SLP (ďalej len "MVA") ESB85881043 s adresou v Madride, Agastia 128 (28043 Madrid), Španielsko, zapísaná v obchodnom registri v Madride, zväzok 27.524, list 95, oddiel 8, strana M-495953, telefón + 34 914 571 738, e-mail madrid@moreno-vlk.com.

Prístup na stránku je úplne bezplatný, a to bez ohľadu na náklady, ktoré pre Používateľa môže znamenať pripojenie na internet, ktoré znáša výlučne Používateľ.

Použitie stránky znamená prijatie týchto podmienok a v žiadnom prípade neznamená poskytnutie akýchkoľvek služieb poskytovaných spoločnosťou MVA. Akékoľvek poskytovanie služieb musí byť vopred nacenené spoločnosťou MVA a akceptované klientom.

Duševné Vlastníctvo

Celý obsah stránky je majetkom spoločnosti MVA alebo tretích strán, a použitie stránky NEAUTORIZUJE Používateľa na jej použitie.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť MVA nezodpovedá za pravdivosť alebo presnosť obsahu stránky, pretože tento obsah má iba všeobecný charakter, ktorý je nedostatočný pre akékoľvek rozhodnutie sa Používateľa.

Pokiaľ ide o akýkoľvek odkaz na obsah tretích strán, spoločnosť MVA nezodpovedá za taký obsah, ako je stanovené v článku 17 zákona č. 34/2002 z 11. júna o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (ďalej len "LSSI").

Ochrana osobných údajov

VŠetky informácie o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi na stránke nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

Toto právne oznámenie sa riadi výlučne zákonmi Španielskeho kráľovstva.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom tejto stránky sa osobné údaje nezhromažďujú od používateľov bez ich vedomia ani sa neprenášajú na tretie strany.

S cieľom ponúknuť najlepšie služby a uľahčiť ich používanie sa anonymne analyzuje počet navštívených stránok, počet návštev, ako aj aktivita návštevníkov a ich frekvencia používania. Na tieto účely spoločnosť MVA používa štatistické informácie pripravené poskytovateľom internetových služieb.

MVA nepoužíva cookies na zhromažďovanie informácií od používateľov, ani nezaznamenáva prístupové IP adresy. Na technické účely sa používajú iba vlastné súbory dočasných cookie súborov (tie, ktoré umožňujú používateľovi prechádzať webom a využívať rôzne možnosti a služby, ktoré na ňom existujú).

Stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktorých zásady ochrany osobných údajov sú mimo kontroly MVA. Vstupom na tieto webové stránky sa môžete rozhodnúť, či akceptujete ich zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Zodpovednosť za spracovanie

S osobnými údajmi, ktoré by sa mohli zbierať priamo od zainteresovanej strany, sa bude zaobchádzať ako s dôvernými a budú začlenené do zodpovedajúcej spracovateľskej činnosti, ktorú vlastní MVA.

Účel spracovania

Dáta sa spracúvajú výlučne za účelom priamej komunikácie s Používateľom, pokiaľ o to predtým požiadali, a iba za účelom ich konzultácie.

Uchovávanie údajov

Poskytnuté osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý sa zhromažďujú.

Dátová komunikácia

Osobné údaje sa vo všeobecnosti nebudú poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadu zákonnej povinnosti.

Práva zainteresovaných strán

Každý má právo získať potvrdenie o spracovaní svojich údajov, ktoré vykonáva MVA. Môžete si uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie a prenosnosť svojich údajov, na obmedzenie a nesúhlas s ich spracovaním, ako aj na to, aby ste nepodliehali rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní vašich údajov, obrátením sa na MVA, Moreno Vlk & Asociados SLP, calle Agastia 128, 28043 Madrid, telefonicky +34 914 571 738 alebo e-mailom madrid@moreno-vlk.com.

POSLAŤ

Ďakujeme

Váš dotaz bol úspešne zaslaný s nasledujúcimi údajmi :

Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefónne číslo:
Sem napíšte Váš dotaz:

Čoskoro Vás budeme kontaktovať.

Skontrolujte údaje

Prosím, skontrolujte, že nasledujúce políčka sú správne vyplnené:

Meno a priezvisko
Správny E-mail
Aspoň 9-miestne telefónne číslo
Sem napíšte Váš dotaz
Právne upozornenie akceptované

Teraz kliknite na ODOSLAŤ.